Verksamhetsplan 2007
för Orkesta Hembygdsförening

 

 

Föreningens huvuduppgifter är att värna om och stödja användandet av bygdegården och att initiera och stödja kulturella aktiviteter i Orkesta socken, Vallentuna kommun .


Bygdegården
 

Bygdegården är föreningens viktigaste tillgång. Genom att den hålls i ett attraktivt skick kan den dels fungera som en naturlig mötesplats för socknens invånare, dels positivt bidra till föreningens ekonomi genom olika slags kulturella aktiviteter, ordnade eller understödda av föreningen och genom uthyrning. För att den ska kunna bibehålla sin attraktionskraft måste byggnader och tillhörande parkmark fortlöpande underhållas.

 

Styrelsen har för avsikt att fortsätta renoveringen invändigt. Under året genomförs en ombyggnad och modernisering av köket. Målsättningen är att kökets funktion ska förbättras och arbetsytorna utökas genom en begränsad utbyggnad. Utbyggnaden ska också innefatta ett förrådsutrymme för förvaring av bord och stolar mm i direkt anslutning till den stora salen. Kommunen har beviljat bidrag för ombyggnaden under förutsättning att Boverket beviljar bidrag för resterande kostnader. Ommålningen av utvändiga ytor fortsätter. En värmepump installeras i stora salen i syfte att förbättra uppvärmningsekonomin.

 

Föryngringen av skogspartierna runt gården fortsätter. En hel del av de återstående träden är sedan länge avverkningsmogna (i flera fall döende) och yngre träd har inte givits tillfälle att utvecklas. Den påbörjade utgallringen fortsätter därför. Återväxt av en gles, öppen, parkliknande skog med övervägande lövträd och öppna vyer mot den omgivande Orkestabygden uppmuntras. Buskar och andra lättskötta växter planteras i syfte att skapa en mer trädgårdsliknande miljö runt gården.

 

Belysningen utanför gården ses över i syfte att skapa en tryggare och vackrare miljö.


Medlemsaktiviteter
 

Många arrangemang är årligen återkommande och mycket uppskattade bland medlemmarna. Det gäller bl. a. Valborgsmässofirandet, som ordnas i samverkan med Markim-Orkesta IF, midsommarfirandet, hantverksdagen andra söndagen i advent och julgransplundringen. Allt detta är arrangemang som gör det möjligt för de boende i socknen att träffas under trevliga former. Hembygdsföreningen medverkar också i eller stödjer andra aktiviteter som t ex barnteater.

 

En del av gårdens lokaler upplåts regelbundet till Kyrkans öppna förskola. Ungdomsverksamheten fortsätter under året med stöd av intresserade föräldrar. De uppskattade pubaftnarna fortsätter och erbjuder möjlighet till dans till levande musik. Möjligheter att anlita föredragshållare, företrädesvis sådana som är bosatta i socknen, utreds liksom möjligheterna att upplåta gården till kurser arrangerade av de lokala bildningsförbunden.

 

Styrelsen tar gärna emot förslag på andra öppna aktiviteter som kan genomföras på bygdegården. En särskild vikt läggs vid rekryteringen av nya medlemmar.


Lär känna din hembygd
 

Ett torpinventeringsprojekt genomfördes för några år sedan av en arbetsgrupp som gavs stöd av Hembygdsföreningen. Resultatet finns idag på föreningens hemsida www.orkesta.nu. Föreningen är beredd att stödja andra aktiviteter, initierade och genomförda av medlemmar i föreningen, som syftar till en fortsatt inventering av bygdens historia. Utflykter och andra aktiviteter med syftet att ge de boende möjlighet att lära känna sin hembygd genomförs i egen regi eller tillsammans med andra föreningar.


Värna om hembygden
 

En löpande dialog genomförs med församlingen och andra lokala föreningar i syfte att gynna den lokala miljön och lokala verksamheter. Styrelsen deltar aktivt i planeringen av arrangemang som är gemensamma för Kulturnämnden och andra hembygdsföreningar i kommunen.

 

Möjligheterna att bjuda in företrädare för kommunen till öppna samtal ska återkommande utnyttjas. En tanke är att de boende där ska kunna ges tillfälle att framföra synpunkter och önskemål rörande den lokala miljön och kommunens lokala verksamhet. Som ett resultat av ett sådant initiativ från föreningens sida kommer en gång- och cykelväg byggas mellan macken och hembygdsgården och ett övergångsställe byggas i anslutning till Humlevägen.


 

Tidigare verksamhetsplaner