Verksamhetsplan 2005
för Orkesta Hembygdsförening

 

 

Föreningens huvuduppgifter är att värna om och stödja användandet av bygdegården och att initiera och stödja kulturella aktiviteter i socknen.

 

 


Bygdegården

 

Bygdegården är föreningens viktigaste tillgång. Genom att den hålls i ett attraktivt skick kan den dels fungera som naturlig mötesplats för socknens invånare dels positivt bidra till föreningens ekonomi genom olika slags kulturella aktiviteter, ordnade eller understödda av föreningen och genom uthyrning. För att den ska kunna bibehålla sin attraktionskraft måste byggnader och tillhörande parkmark fortlöpande underhållas.

 

Styrelsen har för avsikt att fortsätta renoveringen invändigt. Under året räknar vi med att toaletter, hall och entré ska kunna renoveras och handikappanpassas. Bidrag för detta ändamål har sökts hos Boverket. Om bidrag ej beviljas bör nödvändiga åtgärder om möjligt vidtas med föreningens egna medel. Elinstallationerna i huset ses över och anpassas till modern standard. Ommålningen av utvändiga ytor fullföljs.

 

Föryngringen av skogspartierna runt gården är kraftigt eftersatt. Merparten av träden är sedan länge avverkningsmogna (i flera fall döende) och yngre träd har inte givits tillfälle att utvecklas. Den påbörjade utgallringen fortsätter. Återväxt av en gles, öppen, parkliknande skog med övervägande lövträd och öppna vyer mot den omgivande orkestabygden uppmuntras.

 

 


Medlemsaktiviteter

 

Många arrangemang är årligen återkommande och mycket uppskattade bland medlemmarna. Det gäller bl a Valborgsmässofirandet, som ordnas i samverkan med Markim-Orkesta IF, midsommarfirandet, hantverksdagen den första advent, ljusstöpningen och julgransplundringen. Allt detta arrangemang som gör det möjligt för de boende i socknen att träffas under festliga former.

 

Hembygdsföreningen medverkar också i eller stödjer andra aktiviteter som t ex barnteater. En del av gårdens lokaler upplåts regelbundet till Kyrkans barntimme.  

 

De uppskattade pubaftnarna fortsätter och erbjuder möjlighet till dans till levande musik. 

 

Styrelsen tar gärna emot förslag på andra öppna aktiviteter som kan genomföras på bygdegården.

 

Rekryteringen av medlemmar ses över. Bl a utreds möjligheterna att bättre fånga upp och informera nyinflyttade sockenbor.

 

 

 


Lär känna din hembygd

 

Det torpinventeringsprojekt som genomförts under ett antal år har avslutats. Möjligheterna att fortsätta inventeringen av bygdens historia utröns tillsammans med intresserade medlemmar.

 

Styrelsen fortsätter en dialog med skolan för att bedöma om ansvaret för en av elever påbörjad skyltning av historiska platser i socknen kan tas över av hembygdsföreningen.

 

Utflykter och andra aktiviteter med syftet att ge de boende möjlighet att lära känna sin hembygd genomförs i egen regi eller tillsammans med andra föreningar.

 

 


Värna om hembygden

 

Dialogen med församlingen och andra lokala föreningar fortsätter i syfte att finna former för en lokal samverkan som kan gynna den lokala miljön och lokala verksamheter. Förutsättningarna för en fast informell samverkansgrupp bedöms.

 

Styrelsen deltar aktivt i planeringen av arrangemang som är gemensamma för Kulturnämnden och andra hembygdsföreningar i kommunen.

 

Möjligheterna att bjuda in företrädare för kommunen till öppna lokala hearings utreds. En tanke är att de boende där skulle kunna ges tillfälle att framföra synpunkter och önskemål rörande den lokala miljön och kommunens lokala verksamhet. Sådana frågor skulle kunna beröra stationsområdet, det svårtillgängliga området runt sjöarna, trafikmiljön i socknen mm.

 

 


Styrelsearbetet och kommunikationen med medlemmarna

 

Verksamhetsformerna i styrelsen ses över i syfte att effektivisera och om möjligt också få in flera medlemmar i styrelsens arbete.

 

Möjligheterna att ytterligare förbättra utnyttjandet av den fina hemsidan utreds tillsammans med web-mastern Peter von Schoultz.