Verksamhetsplan 2006
för Orkesta Hembygdsförening

 

 

Föreningens huvuduppgifter är att värna om och stödja användandet av bygdegården och att initiera och stödja kulturella aktiviteter i socknen.

 


Bygdegården

Bygdegården är föreningens viktigaste tillgång. Genom att den hålls i ett attraktivt skick kan den dels fungera som en naturlig mötesplats för socknens invånare dels positivt bidra till föreningens ekonomi genom olika slags kulturella aktiviteter, ordnade eller understödda av föreningen och genom uthyrning. För att den ska kunna bibehålla sin attraktionskraft måste byggnader och tillhörande parkmark fortlöpande underhållas.

Styrelsen har för avsikt att fortsätta renoveringen invändigt. Under året påbörjas renoveringen av köket. Målsättningen är att kökets funktion ska förbättras genom en begränsad utbyggnad som eventuellt också kan innefatta ett förrådsutrymme för förvaring av bord och stolar mm. Bidrag för ombyggnaden ska sökas hos kommunen men om detta ej beviljas ska nödvändiga åtgärder om möjligt göras med föreningens egna medel. Ommålningen av utvändiga ytor fortsätter.

Föryngringen av skogspartierna runt gården fortsätter. En hel del av de återstående träden är sedan länge avverkningsmogna (i flera fall döende) och yngre träd har inte givits tillfälle att utvecklas. Den påbörjade utgallringen fortsätter därför. Återväxt av en gles, öppen, parkliknande skog med övervägande lövträd och öppna vyer mot den omgivande Orkestabygden uppmuntras. 


Medlemsaktiviteter

 

Många arrangemang är årligen återkommande och mycket uppskattade bland medlemmarna. Det gäller bl a Valborgsmässofirandet, som ordnas i samverkan med Markim-Orkesta IF, midsommarfirandet, hantverksdagen den första advent, pysseldagen och julgransplundringen. Allt detta är arrangemang som gör det möjligt för de boende i socknen att träffas under festliga former.

 

Hembygdsföreningen medverkar också i eller stödjer andra aktiviteter som t ex barnteater. En del av gårdens lokaler upplåts regelbundet till Kyrkans barntimme. Ungdomsverksamheten fortsätter under året med stöd av intresserade föräldrar.

 

De uppskattade pubaftnarna fortsätter och erbjuder möjlighet till dans till levande musik. 

 

Möjligheter att anlita föredragshållare, företrädesvis sådana som är bosatta i socknen, utreds liksom förutsättningar att upplåta gården till kurser arrangerade av de lokala bildningsförbunden.

 

Styrelsen tar gärna emot förslag på andra öppna aktiviteter som kan genomföras på bygdegården.

 

En särskild vikt läggs vid rekryteringen av nya medlemmar.  

 


Lär känna din hembygd

 

Ett torpinventeringsprojekt genomfördes för några år sedan av en arbetsgrupp som gavs stöd av Hembygdsföreningen. Föreningen är beredd att stödja andra aktiviteter, initierade och genomförda av medlemmar i föreningen, som syftar till en fortsatt inventering av bygdens historia.

 

Utflykter och andra aktiviteter med syftet att ge de boende möjlighet att lära känna sin hembygd genomförs i egen regi eller tillsammans med andra föreningar.

 


Värna om hembygden

 

Stor vikt läggs vid en löpande dialog med församlingen och andra lokala föreningar i syfte att  gynna den lokala miljön och lokala verksamheter.

 

Styrelsen deltar aktivt i planeringen av arrangemang som är gemensamma för Kulturnämnden och andra hembygdsföreningar i kommunen.

 

Möjligheterna att bjuda in företrädare för kommunen till öppna lokala hearings ska löpande utnyttjas. En tanke är att de boende där skulle kunna ges tillfälle att framföra synpunkter och önskemål rörande den lokala miljön och kommunens lokala verksamhet.

 


Styrelsearbetet och kommunikationen med medlemmarna

 

Verksamhetsformerna i styrelsen ses över i syfte att effektivisera och om möjligt också få in flera medlemmar i styrelsens arbete. Grundläggande är att arbetet i den ideella föreningen ska vara roligt.

 

Möjligheterna att ytterligare förbättra utnyttjandet av den fina hemsidan utreds tillsammans med web-mastern Peter von Schoultz.