Kommun-hearing i Bygdegården 6 mars 2008

 

Klipp ur
VallentunaSteget nr 8
2008-02-28


Gunnel Orselius-Dahl


Ett femtiotal personer hade kommit till Bygdegården för att lyssna på, och ställa frågor till, kommunens representanter. I anslutning till bilderna redovisas här en del frågeställningar som kom upp på mötet.


Vallentunas nya trafikplanerare David Nykvist visar planerade gång- och cykelvägen genom Lindholmen på kartan

Gång- och cykelväg genom Lindholmen.
Kommunen har projekterat för en delvis ny gång- och cykelväg från det kommande nybyggnadsområdet Kulla i söder till Orkesta Bygdegård och idrottsplats i norr. Vid den första projekteringen missade man att det finns fornminnen på sträckan mellan macken och Bygdegården... I det nya förslaget har man därför bara föreslagit förbättring av det nuvarande motionsspåret så att fornlämningarna inte påverkas. Ett inräknat statsstöd på 50 % uteblev p g a ett formaliafel från Vägverket - de får inte bevilja statsstöd till en väg där de själva är väghållare... Kostnaden för hela gång-cykelvägen genom samhället har beräknats till 4 miljoner kronor, varav ungefär hälften utgörs av delen genom Kulla. Finansieringen är fortfarande oklar - hur stor del kan Kulla-entreprenören stå för? Delen genom Kulla kan tidigast utföras om två år när Kulla byggs - men delen norr ut mot Bygdegården kan färdigställas före detta.


Samhällsbyggnadsförvaltningens chef Olle Wallin lägger ut texten om turerna med Vägverket.

För bra olycksstatistik! Ännu ingen dödsolycka...
Vägverket vill inte bekosta övergångsställen i Lindholmen, eftersom olyckssiffrorna är för bra, ingen rapporterad dödsolycka under senaste tio åren... Därmed är vägen genom Lindholmen inte prioriterad hos Vägverket. Vallentuna kommun får själv bekosta de två planerade övergångsställena, vid Humlevägen resp vid Bygdegården-idrottsplatsen. Ca 30 000 kr kostar det att göra ett övergångsställe (exklusive belysning). En struntsumma för att rädda liv! Övergångsstället vid Humlevägen kommer i år, kanske före sommaren... Vägverket har dock ännu inte sanktionerat att kommunen bygger ett övergångsställe vid idrottsplatsen... Rune Matsson från Lilla Mörby uppmanade kommunens tjänstemän att lämna skrivbordet och komma ut i verkligheten. Kom ut till Gustav Vasaskolan vid tvåtiden en vardag och se alla barn som väller ut ur skolan och försvinner iväg åt alla olika håll. "Vi måste vara rädda om våra barn, det bästa vi har". En annan besökare uppmanade alla lindholmensbor med körkort till "civil olydnad": Kör alltid 30 genom Lindholmen, så kan ingen annan köra fortare. Sätt en dekal i bakfönstret på bilen: "I Lindholmen kör vi 30".

Kulla-bebyggelsen och torpet Abrahamnsberg
I planen för Kulla arbetar man nu in de synpunkter som kommit in. När det gäller torpet Abrahamnsberg tittar man på olika möjligheter, t ex att låta torpet vara en komplementsbyggnad på en villatomt. Frågan är bara vem som ska bekosta upprustningen. Torpet ligger på privat mark, ägd av Staffan Lindhé. Marken närmast Kulla ägs av SMÅA.
På tur står sen att ställa ut planen. Bygge kan starta om ett halvår och hela området vara klart om två år.

Roslagsbanans turtäthet
Gunnel Orselius-Dahl kunde rapportera att politikerna i landstinget är ense om att satsa på Roslagsbanan. En Arlandagren byggs till år 2025. Dubbelspår ska byggas från Stockholm till Vallentuna. detta bäddar för att även Lindholmen kan få halvtimmestrafik, på sikt även 15-minuterstrafik.


"Kommer våra barn att vara stora innan det kommer en riktig lekplats till Lindholmen?" Svar: ja. Lekplatser är ingen prioriterad fråga i kommunen...

Läs även VallentunaStegets reportage från mötet i Bygdegården, som finns här >>>