Roslagsbana från Lindholmen
genom Orkesta och Markim till Arlanda?

Alternativ NORD i en färsk utredning (2010) från SL innebär att en förlängd roslagsbana till Arlanda grenar av från nuvarande roslagsbana norr om Lindholmen ungefär vid järnvägsövergången på Mörbytorpsvägen mellan Lilla Mörby och Mörbygård, svänger över häståkrarna och korsar frösundavägen mellan Hästberga backe och Söderby gård. Korsar sen gamla frösundavägen mitt emellan Haga vägskäl och Orkesta kyrka och svänger upp genom Yttergärde - Finnberga - Viby - norr om Örsta genom skogarna upp mot Arlanda norr om Benstocken.

Alternativ MITT grenar av från nuvarande roslagsbana norr om Molnby station och korsar landsvägarna vid Husby och Kimsta och ansluter till Arlanda norr om Benstocken (som vid alternativ Nord).

Alternativ SYD grenar också av från nuvarande roslagsbana norr om Molnby station men går sen en sydligare sträckning och korsar landsvägen vid Lundby/Husbyöhn och ansluter till Arlanda söderifrån vid Benstocken.

Se alternativen på kartan nedan (från SLs rapport)

Planerna på en ny järnvägslinje genom kulturbygden i Orkesta och Markim har upprört de boende i dessa områden. Orkesta hembygdsförening hade på ett styrelsemöte i november 2010 besök av Lennart Erixon från Artinge (längst till höger på bilden ovan från styrelsemötet) Lennart Erixon har tillsammans med ägarna till Stora Lundby gård och till Bergby gård i Markim skrivit ett upprop mot järnvägsplanerna.

Läs uppropet här >>>

Lennart Erixon har också uttryckt motsvarande tankar i en insändare i Mitti/VallentunaSteget 2011-01-25 >>>

Det har även funnits en artikel om oron för hur en ny järnväg skulle dela bl a Stora Lundbys ägor i två delar (vilket skulle omöjliggöra djurhållningen på gården)
i Mitti/Vallentunasteget 2010-09-14 >>>


 

"Världsarvet" Markim-Orkesta

"De kulturhistoriskt värdefulla delarna kring Orkesta kyrka påverkas starkt av bansträckningen. Dessa kulturmiljöer har stora värden och ett genomförande av skisserat alternativ Nord kan vara tveksamt."

Så skriver SL själva i utredningen. Men i dagarna har det framkommit att Riksantikvarieämbetet skrivit till Unesco och bett dem ta bort Markim-Orkesta från listan över världsarvskandidater på grund av "bristande intresse" från bygden. Om Markim-Orkesta INTE längre finns med som världsarvskandidat så gynnar det SLs planer på att bygga järnväg genom bygden. Läs artikel i Mitti/VallentunaSteget 2011-01-18 >>>

Orkesta hembygdsförening har i protokoll från styrelsemöte i november 2010 skrivit:

På årsmötet 2011-02-27 togs frågan också upp. I protokollet står följande: