STADGAR

För

Orkesta Hembygdsförening

 

Antagna vid

Föreningsstämma

2001.02.20 och 2001.04.01

 

ersätter stadgar från

1953.02.15

 

§ 1.

FIRMA

Föreningens firma är Orkesta Hembygdsförening u.p.a.

 

§ 2.

ÄNDAMÅL

Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, skall verka för bygdens kulturella utveckling, tillvarataga den egna bygdens natur och den befintliga kulturen, samt att driva den egna bygdegården med bl.a. samlingslokal.

För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med liknande organisationer både i och utanför kommunen.

 

§ 3.

SÄTE

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Orkesta socken, Vallentuna kommun, Stockholms län.

 

§ 4.

INTRÄDE

Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskild person eller förening, som vill främja föreningens verksamhet och syfte.

 

§ 5.

AVGIFTER

Medlem betalar årsavgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs av föreningsstämman.

 

§ 6.

UTTRÄDE

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

§ 7.

UTESLUTNING

Bryter medlem mot dessa stadgar, skadar på annat sätt föreningen eller motarbetar dess syften kan styrelsen, om den är enhällig, eller föreningsstämman utesluta medlemmen ur föreningen.

Den som inte godtar styrelsens beslut om uteslutning, äger hänskjuta frågan till föreningsstämmans prövning.

Utesluten medlem äger ej rätt att utfå tidigare inbetald årsavgift.

 

§ 8.

MEDLEMSFÖRTECKNING

Det åligger styrelsen att föra medlemsförteckning. Av förteckningen skall framgå medlemmarnas fullständiga namn och adress.

 

§ 9.

BESLUTANDE ORGAN

Föreningens beslutande organ är föreningsstämma, extra föreningsstämma och styrelsen.

 

§ 10

FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före den 1 mars.

Extra föreningsstämma hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen.

När styrelsen mottagit en begäran om extra föreningsstämma skall styrelsen inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.

Två på varandra följande föreningsstämmor kan ej hållas med mindre än att en månad har förflutit mellan.

Motioner/Förslag skall vara styrelsen tillhanda senast sju dagar före ordinarie föreningsstämma. 

 

§ 11.

ÄRENDEN VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

1.       Föreningsstämmans behöriga utlysande

2.       Fastställande av dagordning

3.       Val av mötesordförande

4.       Val av mötessekreterare

5.       Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

6.       Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

7.       Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det gångna räkenskapsåret

8.       Revisionsberättelsen

9.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

10.   Val av ordförande för nästa verksamhetsår

11.   Val av övriga styrelseledamöter för nästa verksamhetsår

12.   Val av revisorer samt suppleant för nästa verksamhetsår

13.   Val av ombud till Bygdegårdsdistriktet samt Stockholm Läns Hembygdsförening

14.   Val av valberedning för nästa kommande verksamhetsår

15.   Fastställande an medlemsavgift för nästa verksamhetsår.

16.   Motioner/Förslag från medlemmar.

17.   Verksamhetsplan inklusive budget för nästa verksamhetsår.

  

§ 12.

ÄRENDEN VID EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

På extra föreningsstämma får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelse.

 

§ 13

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Kallelse till föreningsstämma skall av styrelsen senast 14 dagar före stämman tillställas medlemmarna eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse anslås på kommunens officiella anslagstavlor vid Lindholmens station och Gustav Vasaskolan.

 

§ 14

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Kallelse med förslag till föredragningslista för extra föreningsstämma skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelse med förslag till föredragningslista anslås på kommunens officiella anslagstavlor vid Lindholmens station och Gustav Vasaskolan

 

§15

RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT PÅ FÖRENINGSMÖTE

Medlem som har betalat medlemsavgift för det gångna eller innevarande verksamhetsåret  samt som under innevarande år fyller lägst 18 år har rösträtt på mötet.

Familjemedlemskap ger rätt till en röst per familj.

Rösträtten är personlig och kan ej utövas genom ombud.

Medlem som ej har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

§16

BESLUTSMÄSSIGHET

Föreningsstämman är beslutsmässig med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

§17

BESLUT OCH OMRÖSTNING

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för §26 och §27 avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.  Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Personval avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den som erhållit högsta antal röster är vald oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstningen sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock personval ske slutet.

Vid omröstning som inte avser personval gäller vid lika röstetal det förslag som biträts av mötesordföranden, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid personval skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

§18

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av minst sju ledamöter.

Ledamöter utses växelvis för två år. Ordförande väljs dock på ett år.

Avgår ledamot före mandattidens utgång väljer föreningsstämman ersättare för den återstående delen av mandattiden.

 

§ 19.

STYRELSENS ARBETE

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst en av styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligen begär sammanträde.

Styrelsen är beslutsför, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Det åligger styrelsen att med iakttagande av dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter.

Styrelsen äger med inteckning för gäld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet.

Det åligger styrelsen att teckna en brandförsäkring för bygdegårdens fasta egendom och dess lösöre samt en ansvarsförsäkring för föreningens verksamheten.

 

§ 20.

FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av den eller dem styrelsen därtill utser.

 

§ 21.

RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december.

Styrelsen skall senast 20 dagar före ordinarie föreningsstämma överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

 

§ 22.

VINSTUTDELNING

Utdelning av under året uppkommen vinst må ej ske, utan tillföras denna förenings verksamhet.

10% av vinsten skall avsättas till föreningens reparations- och fastighetsfond.

 

 

§ 23.

REVISORER

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av ordinarie föreningsstämma utsedda revisorer.

För revisorerna skall utses suppleant. Revisorer och suppleant för dessa utses för ett år.

Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast sju dagar före ordinarie föreningsstämma.

 

§ 24.

UTHYRNING

Styrelsen äger rätt att till kommunala myndigheter, föreningar och enskilda uthyra i Bygdegården befintliga lokaler till ett pris, som av styrelsen bestämmes. Vid uthyrning beaktas särskilt, vad det gäller föreningar och enskilda, att lokalen endast upplåtes för värdiga och sunda sammankomster.

 

§ 25.

TVISTER

Tvister mellan föreningen och styrelsen eller mellan föreningens medlemmar må ej dragas inför domstol utan hänskjutas till avgörande genom av Vallentuna kommun utsedd skiljeman.

 

§ 26.

ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR SAMT LIKVIDATION

Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas på två på varandra följande stämmor, varav minst en skall vara ordinarie föreningsstämma. Beslutet skall för att vara gällande på den senare stämman ha biträtts av minst 2/3-delar av de röstande.

 

§ 27.

UPPLÖSNING

För upplösning av föreningen krävs beslut av föreningsstämma med minst 2/3-delar av antalet angivna röster

Skulle föreningen upplösas, skall föreningens behållna tillgångar tillfalla Vallentuna kommun att av kommunen användas till fortsatt främjande av det syfte, för vilket denna förening bildats eller för liknande ändamål till fromma för Orkestas innevånare.