ORKESTA SOCKEN: 

Utdrag ur kommunalstämmoprotokoll 1895-1914

Sidnr:

Version 2004-01

Nedtecknat av Bertil Engstrand

  21.9.1906.
Sammanträdet beslöt enhälligt uttala som sin åsikt, att vägarna inom Orkesta socken äro så smala, att redan vanliga åkdon hafva svårt att mötas, hvarför det vore i högsta grad riskabelt om någon automobiltrafik, vare sig tillfällig eller ständig, å dem tillåtes.

14.3.1910.
Undertecknad brukspatron W.C.Montgomery, anmälde att han ämnade till Kungl. Patriotiska Sällskapet inlämna ansökan om medalj för långvarig och trogen tjänst åt f. statdrängen Jan Erik Andersson, som arbetat vid Lindholmens gård alltsedan 1867, först såsom torpare, sedermera såsom laggstadd oxdräng, och numera såsom pensionär fullgör diverse sysslor med ganska bibehållen arbetsfömåga. Stämman beslöt tillstyrka denna ansökan.

27.12.1911.
Som barnmorskan fröken Maria Svesson på grund av visad duglighet och intresse för tjänsten ansågs böra komma i åtnjutande av större lön, beslöts att tilldela henne en kontant löneförhöjning från den 1 januari 1912 med etthundra (100) kronor per år, att utgå med hälften från hvardera församlingen.

21.10.1913.
Till besiktningsman för dödade räfvar och kråkor efter skogvaktaren C. E. Carlsson, som i denna månad afflyttar från orten valdes befallningsmannen G. Ström Lindholmen.

Beslöts att fattighuset skulle panelas utvändigt äfvensom ytterdörren, hvarjämte felande eller murkna vattlister och fönsterbräder skulle ersättas med nya.
Att utföra detta arbete uppdrogs åt Byggmästaren G. Uddén som åtog sig detsamma mot en arbetslön af sextiofem (65) kronor.
Kommunalstämmoprotokoll lästes upp i kyrkan.
(Foto: Ann Engstrand, 2003)