Lindholmenbor fixade möte med Vallentunas och Trafikverkets trafikplanerare om trafiksituationen på vägen mellan "macken" och Granby-Söderbydals-korsningen norr om Lindholmens tätort

Torsdag förmiddag den 26 januari träffades en skara Lindholmenbor i Orkesta bygdegård. Det var Paula Johansson i Granby som lyckats få dit Vallentuna kommuns trafikplanerare Marlene Sjödin och Ewa Boo och Trafikverkets samhällsplanerare Sofia Söderberg och Janne Englund. I mötet deltog ett antal representanter för Orkesta hembygdsförening och boende och markägare i området.

Trafiksäkerheten på vägavsnittet har varit uppe till diskussion med kommunen otaliga gånger under många år utan att något hänt. I området Granby-Söderbydal-Söderby precis norr om Lindholmens tätort har Paula räknat fram att det finns 28 barn och ungdomar som behöver kunna ta sig trafiksäkert till skola och fritidsverksamhet i Lindholmen och till tåget. Carina Silén och Henrik Molin är markägare och driver stallverksamhet på Söderby gård. Till stallet kommer dagligen 15-20 "hästflickor" som också behöver komma fram säkert. Just vägavsnittet norr om Bygdegården/idrottsplatsen hör till de allra trafikfarligaste. Bilarna kör alldeles för fort och sikten är skymd. Det finns ingen belysning på avsnittet och vintertid finns ingenstans att gå när vägen kantas av höga snövallar. Intressenterna vid en förbättring av säkerheten är kommunen (tjänstemän och politiker), trafikverket, länsstyrelsen (arkeologiska synpunkter) och markägarna. Hittills har alla pekat i ring på varandra och inte kunnat komma överens. Detta vill initiativtagarna till mötet få en ändring på.

Vallentunas trafikplanerare kunde ge beskedet att en gång/cykelväg från "macken" till Bygdegården och ett övergångsställe från Bygdegården till idrottsplatsen nu är i det närmaste färdigplanerad och borde kunna vara på plats under denna sommar - man väntar "bara" på beslut från länsstyrelsen om den arkeologiska utgrävning som först måste göras... Dessutom ska det bli utökad 30-gräns från Bygdegården/idrottsplatsen förbi "macken" och nya förskolan.

Ett resultat av dagens möte i Bygdegården blev att kommunens och trafikverkets trafikplanerare ska prata med varandra och med markägarna för att få fram ett kostnadsberäknat förslag till hur en gång- och cykelväg från Bygdegården till Granby-Söderbydals-korsningen kan dras. Det behöver inte vara en asfalterad "klass-1-väg" utan skulle kunna vara en grusväg. Markägare och andra intressenter skulle kunna bidra med maskinella resuser vid anläggandet för att minska på kostnaderna. Och det får inte rinna ut i sanden denna gång som så många gånger förr...!

Text & foto: Peter von Schoultz