2005-10-19:
Stor uppslutning till Hembygdsföreningens samtalskväll om Lindholmen

Ett femtiotal Orkesta-Lindholmensbor hade hörsammat kallelsen till samtal med kommunledningen i Bygdegården. Gunnel Orselius-Dahl och Olle Wallin var mäkta imponerade - när liknande möten hållits i centrala Vallentuna har det oftast bara kommit några tiotal besökare, trots att frågorna borde beröra betydligt fler...


Hembygdsföreningens Ingemar Borelius hade ett styvt jobb att hålla agendan - det var många som hade synpunkter och ville ställa frågor till Olle Wallin (chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen), Gunnel Orselius-Dahl (vice ordförande i kommunstyrelsen) och Peter Tryzno (trafikingenjör i Samhällsbyggnadsförvaltningen).

Agenda vid mötet:
  • Vad händer i Lindholmen?
  • Vägmiljön
  • Stationen
  • Roslagsbanan
  • Sjöarna
  • Skolan
  • Lekplats

 

Planerna för nya bostadsområden intresserade givetvis de flesta. Den mesta nybebyggelsen kommer att ligga vid Kulla och Hållsta invid Lindholmens södra gräns, där SMÅA äger mark. I Kulla planeras för ett hundratal bostäder. Det kommer att bli villabebyggelse på relativt stora tomter. Byggandet är tänkt att ske i etapper med några tiotal villor per år under flera år, så att nybebyggelsen gradvis smälter in i samhället.

När vägmiljön i Lindholmen togs upp var det många som hade synpunkter. Vår trafikmoral när det gäller hastighetsbegränsningar är väldigt låg. Alldeles för många håller 70-90 km/tim på raksträckan genom Lindholmen, där det råder 50- resp 30-gräns. Lindholmsvägen (från brandstationen till Kårsta) tillhör statliga Vägverket. Kommunen råder över gatunätet i tätorten. Vägverket och kommunen brukar dela fifty-fifty på kostnaden för arbeten på genomfartsväg i tätort, berättade trafikingenjör Peter Tryzno. I Vallentunas trafikplan från 2001 (som nu ska omarbetas) hade man "glömt bort" att rita in ett övergångsställe från Humlevägen till Tulpanvägen, mitt på rakan mellan avtagsvägen till stationen och övergångsstället vid Gustav Vasaskolan. Ett ordentligt utmärkt övergångsställe där (belyst refuge) skulle automatiskt tvinga fram en sänkning av farten på genomfartstrafiken.
I det pågående arbetet med att anlägga en infartsparkering vid stationen ingår inga pengar för att rusta upp den befintliga parkeringen...

Roslagsbanans turtäthet diskuterades. Halvtimmestrafik till Lindholmen har tillämpats tidigare, så det är inga problem att införa om bara viljan finns. Problemet är fortsättningen upp till Kårsta, där det inte finns några mötesspår. Önskemålet för Vallentunas del är 15-minuterstrafik till Vallentuna, men det går inte att genomföra utan att mötesspår byggs på flera ställen mellan Vallentuna och Östra. De politiska partierna i alla nordostkommunerna är överens om att satsa på Roslagsbanan.

Lillsjön och Storsjön växer igen. Tidigare har kommunen hjälpt till med vassklippning, men inte i år. Det beror dock på en miss i planeringen - arbetet ska återupptas nästa år, lovade kommunens representanter. Nivåregleringen av sjöarna är dock en mer komplicerad historia där motstridiga intressen står mot varandra - fiskeföreningen vill höja och markägarna sänka... Och vad det kommande naturreservatet kring sjöarna kommer att innebära är svårt att sia om.

En lekplats i centrala Lindholmen har stötts och blötts i många år. Alltid när man hittat en som man trodde lämplig plats, så har det tillstött problem. Gravar och fornminnen i marken eller grannar som protesterar... Stadsträdgårdsmästaren (som nu slutat och börjat på Skansen) hade givit upp om att hitta plats till en lekplats. Vi får ställa förhoppningarna till den kommande stadsträdgårdsmästaren (som man ännu inte hittat) att han lyckas bättre...

Sista frågan från publiken: Vad händer sen då? Vi har ställt en massa frågor här. Vad kommer att hända med dem? Rinner allt bara ut i sanden som vanligt? Olle Wallin och Gunnel Orselius-Dahl uppmanade Lindholmsborna att dokumentera sina önskemål och skicka en skrivelse till politikerna i  Samhällsbyggnadsnämnden. Det är ju de som ska prioritera vad kommunens pengar ska användas till. Det är pengarna som är den trånga sektorn - skola, vård och omsorg går alltid först.

Hembygdsföreningens ordförande Gunnar Bergsten lovade att sammanfatta Lindholmsbornas krav och göra en skrivelse som läggs ut på macken i Lindholmen för underskrift av så många boende som möjligt innan den sänds in till Samhällsbyggnadsnämnden.