2005-02-20  
Orkesta Hembygdsförening    
    Förslag till budget 2005    
    Intäkter    
    Medlemsavgifter   30 000
    Lotterier   8 000
    Försäljning   35 000
    Kommunala verksamhetsbidrag   5 000
    Övrig intäkt egen verksamhet   15 000
    Försäljning Orkestaboken   2 000
    Hyra bygdegård och utrustning   15 000
    Fonderade vinstmedel   70 000
    Renoveringsbidrag Boverket   160 000
    Hyra hyresgäst   30 000
    Summa kronor   370 000
       
    Utgifter    
    Materiel och varor   2 000
    Lotterier   2 000
    Försäljning   15 000
    Medlemsavgifter förbund   5 200
    Övr kostnader egen verksamhet   10 000
    Kulturella arrangemang   5 000
    Förbrukningsinventarier   5 000
    Inventarier   10 000
    Förbrukningsmateriel   1 000
    Uppvaktningar   2 000
    Kontorsmaterial   1 000
    Telefon och porto   4 000
    Årsavgifter bank, postgiro   1 500
    Övriga administrativa kostnader   5 000
    Reklam och PR   3 000
    Övr kostnader     500
    Vatten och avlopp   3 500
    El   40 000
    Renhållning   1 500
    Reparation och löpande underhåll   10 000
    Ny infiltrationsanläggning   40 000
    Ny belysning stora salen   30 000
    Renovering hall och toaletter   160 000
    Försäkring   5 000
    Väghållning snöröjning   5 000
    Övriga driftkostnader   2 000
    Summa kronor   367 200
    Resultat   2 800