AGENDA

ÅRSMÖTE 20 februari 2005


 1. Årsmötet öppnas
 2. Årsmötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av mötessekreterare
 6. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera stämmans protokoll
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det gångna verksamhetsåret
 9. Revisionsberättelsen
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Val av ordförande för nästa verksamhetsår
 12. Val av övriga styrelseledamöter för nästa verksamhetsår
 13. Val av revisorer samt suppleant för nästa verksamhetsår
 14. Val av ombud till Bygdegårdsdistriktet samt Stockholms Läns Hembygdsförening
 15. Val av valberedning för nästa kommande verksamhetsår
 16. Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår
 17. Motioner/Förslag från medlemmar
 18. Verksamhetsplan inklusive budget för nästa verksamhetsår
 19. Årsmötet avslutas

Efter årsmötets avslutande serveras kaffe varefter Torpinventeringsgruppen lämnar sin slutliga rapport över utfört arbete