Orkestabor!

Välkomna till samtal med kommunledningen
i Bygdegården onsdagen den 19 oktober kl 19.00

Hembygdsföreningens styrelse har inför mötet i Bygdegården med Gunnel Orselius-Dahl (vice ordförande i kommunstyrelsen) och Olle Wallin (chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen) fångat upp ett antal frågor som är viktiga för de boende i Lindholmen/Orkesta:

Den första frågan handlar om de långsiktiga utvecklingsplanerna för Lindholmen. Det pratades för några år sedan om att bygga ett nytt bostadsområde vid infarten till Lindholmen. Hur ser planerna ut för detta idag? Vilka andra utvecklingsplaner finns för Lindholmen?

 1. Stationsområdet – miljön uppfattas av många som skräpig och smått förslummad. Ytan framför stationshuset, som behövs som vändplan, är ofta fylld med parkerade bilar. Ytan utnyttjas också av de boende i huset som en privat uteplats, med skräpiga möbler.
   
  Parkeringsplatsen är mycket dåligt underhållen. Träräcken är sönderkörda och delar av dessa ligger utslängda. Ogräs växer okontrollerat utefter räckena. Många tvingas parkera på de alltmer sönderkörda gräsmattorna.

   
 2. Vägen fram till stationen – vägen är mycket dåligt upplyst. Trottoar/gångväg saknas och gående tvingas samsas med bilar. Incidenter är vanliga på kvällar och under den mörka årstiden. Övergångstället över Lindholmsvägen är dåligt upplyst. Bilister, ofta med immiga/nerisade rutor under den mörka/kalla årstiden, som väntar på att kunna köra ut på Lindholmsvägen, har ofta svårt att upptäcka fotgängare som står och väntar i mörkret vid övergångstället...
   
 3. Genomfartsvägen – den långa raksträckan genom Lindholmen lockar till fortkörning. Den kanske mest utnyttjade övergången över Lindholmsvägen går mellan Tulpanvägen och Humlevägen, mitt emellan de båda befintliga övergångsställena. Den är svårforcerad, med en brant slänt på den sida som vetter mot Tulpanvägen; och är mycket dåligt upplyst.
   
 4. Området runt Bygdegården – inklusive idrottsplatsen tvärs över vägen - utnyttjas flitigt av de boende i området. Gångvägarna fram till området är bristfälliga, och trottoarer saknas helt den sista biten fram till gården där landsvägen är smal, farterna ofta höga och sikten mycket dålig. Barn och ungdomar som går eller cyklar till idrottsplatsen, eller som kommer ridande från någon av hästgårdarna i närheten, tvingas att trängas i den smala vägrenen med bilarna.
   
 5. Vägen från Söderby vägskäl fram till Bygdegården/idrottsplatsen – ett stort antal barn och ungdomar bor i områdena runt Söderbydal/Hästberga backe, vid Söderby gård och neråt Haga och Orkesta by. De använder ofta landsvägen för att komma till Lindholmens samhälle, till skolan, till stationen och till hästgårdarna i området. Trafiken blir allt tätare förbi Söderby vägskäl och bilarna kör genomgående i höga hastigheter. Trafikmiljön är allt annat än säker i synnerhet under vinterhalvåret då sikten är dålig, snövallarna gör vägen smalare och vägen är hal.
   
 6. Lekplats i Lindholmen - ett antal småbarnsföräldrar har hört av sig och påpekat att lekplatser, utformade för de mindre barnen, saknas i Lindholmen. Ett förslag är att utnyttja fälten mitt emot skolan och göra en lekplats och anlägga en parkmiljö runt omkring. Ett annat förslag är att utnyttja ytorna runt Bygdegården.
   
 7. Restaurera sjöarna i Lindholmen – tillgången till sjöar för rekreation, bad, fiske mm är viktig för de allra flesta, men i Vallentuna är lättillgängliga sjöar en bristvara. Storsjön och Lillsjön skulle kunna vara en mycket värdefull naturresurs för de boende i området men sjöarna blir alltmer igenvuxna och området runt sjöarna är ytterst svårtillgängligt. Många boende uttrycker önskemål om att området restaureras och att badplatser anläggs.

Skicka gärna fler frågor i förväg till ingemar.borelius@orkesta.nu